Algemene Voorwaarden

Dank u wel voor uw interesse in BizMusiq. We hebben geprobeerd de algemene voorwaarden zo beknopt en leesbaar mogelijk te houden zodat u snel op de hoogte bent van wat u bestelt en onze dienst met veel plezier zult gebruiken binnen uw bedrijf.

BizMusiq is een achtergrondmuziekdienst van Tribe of Noise BV te Amsterdam.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BizMusiq. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op https://www.bizmusiq.com
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BizMusiq behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BizMusiq erkend.
1.4 BizMusiq garandeert dat de dienst BizMusiq beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Wijzigingen
Van tijd tot tijd kunnen wij, naar eigen inzicht, besluiten wijzigingen aan te brengen in de dienstverlening, overeenkomst en/of deze voorwaarden. Als wij wijzigingen aanbrengen die wij van wezenlijk belang achten, zullen wij u hierover via https://www.bizmusiq.com informeren. Door na deze wijzigingen gebruik te blijven maken van onze dienst aanvaardt u deze wijzigingen.

3. Overeenkomst en levering
3.1 Een overeenkomst tussen BizMusiq en u komt tot stand nadat uw bestelling en betaling door BizMusiq in goede orde is ontvangen.
3.2 BizMusiq behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
3.3 BizMusiq is een online muziekdienst en streeft naar een directe levertijd (maximaal 2 werkdagen) na het afronden van de bestelling en betaling.
3.4 Na het afronden van de bestelling en betaling ontvangt u van ons per e-mail de gegevens om in te loggen. Daarmee is aan de leveringsplicht van BizMusiq voldaan.
3.5 Iedereen met een geldig abonnement en zijn/haar inloggegevens heeft direct op https://www.bizmusiq.com toegang tot de dienst.

4. Abonnement en overdracht
BizMusiq en de in deze dienst aangeboden content zijn eigendom van Tribe of Noise BV (of Tribe of Noise leden); wij verlenen u een beperkt, niet-exclusief, herroepelijk abonnement voor zakelijk gebruik van de dienst binnen uw bedrijf.

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van BizMusiq en alle andere onderdelen van BizMusiq zijn het exclusieve eigendom van de initiatiefnemer Tribe of Noise BV. Het abonnement verleent geen enkel recht op het gebruik van de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s, domeinnamen van BizMusiq of de overige onderdelen van Tribe of Noise, voor commercieel noch voor niet-commercieel gebruik.

U verklaart dat u gebruikersinstructies behorende bij deze dienst in acht zult nemen en BizMusiq (inclusief maar niet beperkt tot de inhoud daarvan) niet zult gebruiken voor enig ander doeleinde dan uitdrukkelijk in deze voorwaarden is vermeld.

5. Gebruikersinstructies
5.1 De initiatiefnemers van BizMusiq respecteren intellectuele eigendomsrechten en verwachten dat u hetzelfde doet. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het volgende niet is toegestaan: (a) het kopiëren, verveelvoudigen, “rippen”, opnemen, of openbaar maken (buiten uw bedrijf) van enig onderdeel van de BizMusiq dienst en content, of het anderszins gebruik maken van BizMusiq op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze voorwaarden; (b) het reverse-engineeren, decompileren, demonteren, modificeren van of het creëren van afgeleide werken gebaseerd op de BizMusiq dienst of een deel daarvan; (c) het omzeilen van de technologie die door BizMusiq, haar licentiegevers of derden wordt gebruikt voor de beveiliging van via de dienst beschikbare content; (d) het verhuren of verkopen van BizMusiq of enig onderdeel daarvan; (e) het omzeilen van door BizMusiq toegepaste lokale beperkingen; (e) het verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of merkaanduidingen of aanduidingen van andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of worden verstrekt via BizMusiq; (f) het beschikbaar stellen van uw inloggegevens aan organisaties of individuen buiten uw eigen bedrijf.
5.2 Uw wachtwoord beschermt uw gebruikersaccount; u blijft verantwoordelijk voor het geheimhouden en beveiligen van uw wachtwoord. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor elk gebruik van uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) in verband met BizMusiq. Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord verliest of ze worden gestolen, of als u vermoedt dat derden er onbevoegd gebruik van hebben gemaakt, wordt u verzocht dit onmiddellijk aan BizMusiq door te geven op en uw wachtwoord zo spoedig mogelijk te wijzigen.

6. Prijzen
6.1 Prijzen worden binnen de looptijd van een abonnement niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW en eventuele afleveringskosten.

7. Bedenktijd / Verkoop op afstand
BizMusiq is geen consumentendienst. Er is geen sprake van de Verkoop en Koop of Afstand regels ter bescherming van de consument.

8. Uw persoonlijke gegevens
8.1 Zodra u een bestelling plaatst bij BizMusiq, dan worden persoonlijke gegevens van u opgenomen en/of aangevuld in de administratie van Tribe of Noise BV. Beide initiatiefnemers van BizMusiq houden zich aan de Wet Persoonsregistraties en zullen de via BizMusiq verkregen persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook onze Privacy Policy.
8.2 BizMusiq maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te kunnen verwijderen.

9. Garantie
9.1 BizMusiq garandeert dat de door haar geleverde diensten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid zoals deze door partijen in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de garantie van de aan u geleverde dienst.
9.2 U bent verplicht BizMusiq zo spoedig mogelijk te controleren. Indien blijkt dat de dienst verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u deze gebreken zo spoedig mogelijk – uiterlijk tot 1 maand na levering – te melden bij BizMusiq.
9.3 Indien uw klacht door BizMusiq gegrond wordt bevonden, zal BizMusiq naar haar keuze of de geleverde dienst kosteloos vervangen of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van het gekozen abonnement. Iedere aansprakelijkheid van BizMusiq voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
9.4 BizMusiq is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van die dienst voor elke individuele toepassing binnen uw bedrijf, of voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de dienst.
9.5 Deze garantie geldt niet indien: (a) u volgens deze voorwaarden in gebreke bent; (b) de geleverde dienst aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of op een andere manier onzorgvuldig wordt behandeld; (c) in strijd met de aanwijzingen van BizMusiq en/of gebruikersinstructies is gehandeld; (d) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de dienst.

10. Overmacht
10.1 BizMusiq is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BizMusiq alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 BizMusiq behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BizMusiq gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien BizMusiq bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
BizMusiq is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de dienst. Raadpleeg voor het gebruik de meest gestelde vragen (FAQ) op https://www.bizmusiq.com of neem bij vragen contact op met BizMusiq.

12. Looptijd en beëindiging
12.1 Uw maand- dan wel jaarabonnement en deze voorwaarden blijven van toepassing tot het moment waarop ze door u of BizMusiq (automatisch) worden opgezegd.
12.2 Uw maand- dan wel jaarabonnement en toegang tot BizMusiq wordt automatisch beëindigd na het verstrijken van de looptijd en het niet ontvangen van uw betaling voor verlenging.
12.3 BizMusiq is te allen tijde gerechtigd uw abonnement te beëindigen of uw toegang tot BizMusiq op te schorten, inclusief in het geval van het feitelijk of vermoed ongeoorloofd gebruik van BizMusiq of van niet-naleving van de voorwaarden.
12.4 Als u de overeenkomst met BizMusiq beëindigt of als BizMusiq uw toegang tot de dienst opschort, aanvaardt u dat er op BizMusiq geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid rust tegen u en dat BizMusiq geen enkel bedrag dat al door u is voldaan zal restitueren, een en ander voor zover is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving. 12.5 Het maand- dan wel jaarabonnement eindigt automatisch als de abonnee het abonnement niet verlengt en betaalt voor het verstrijken van de abonnementsperiode. Het abonnement kan via bizmusiq.com te allen tijde worden verlengd of hersteld.

13. Scheidbaarheid
Indien een bepaling van deze voorwaarden, om wat voor reden en in welke mate ook, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, tast dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de voorwaarden op geen enkele wijze aan en worden deze als gevolg daarvan niet nietig of niet-afdwingbaar en wordt naleving van die bepaling afgedwongen voor zover de wet dat toestaat.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten en voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BizMusiq en u, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis.

Aldus vastgesteld te Amsterdam, 1 september 2016